Associació d'Estudiants de Neurocičncies de la UAB Última actualització: 20/09/2002

Doctorat de Neurociències de la UAB

Programes de doctorat > Cičncies de la salut
 

Neurociència
Màster d·Iniciació a la Recerca en Neurociència
Diplomatura d·Estudis Superiors Especialitzats en Neurociència
Objectiu i justificació del programa
El programa ofereix fonamentalment continguts bàsics, amb algunes aportacions clíniques. Dins els continguts bàsics, alguns dels cursos introdueixen aspectes relacionats amb la metodologia i les tècniques de laboratori.


Contingut del programa
El contingut del programa comprèn camps diversos de les neurociències: neurobiologia cel·lular, neuroquímica, neurofarmacologia, neuroendocrinologia, neuroimmunologia, neurodegeneració, comportament i models animals en neuro i psicopatologia. Per tant, permet una formació completa de l·alumne en la majoria dels camps més rellevants de la neurobiologia.


Departament responsable
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d·Immunologia


Altres institucions que hi col·laboren
Servei de Neuroquímica del CSIC
Serveis de Neurofisiologia i Neurologia de l·Hospital de la Vall d·Hebron
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular (UAB)
Departament de Farmacologia, de Psiquiatria i de Medicina Legal (UAB)
Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut (UAB)


Coordinador
Bernardo Castellano
Tel. 93 581 18 75. Bernardo.Castellano@uab.es


Requisits d·admissió
Llicenciatures en Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Medicina, Psicologia i Veterinària.


Confecció del currículum
L·alumne haurà de cursar 32 crèdits organitzats de la manera següent:
- El període de docència consta de 20 crèdits, 15 dels quals, com a mínim, han de ser fonamentals. Es poden cursar un màxim de 5 crèdits complementaris.
- El període d·investigació se supera per mitjà d·un treball de 12 crèdits.

Nombre de crèdits que ha d·obtenir l·estudiant per superar el programa
Pel que fa al període de docència: 20
Pel que fa al període d·investigació: 12
Nombre de crèdits oferts durant el període de docència:
A: 11
F: 55,5
M: 6
Total: 72,5

Suficiència investigadora
La suficiència investigadora s·acreditarà amb la superació d·una exposició pública dels coneixements adquirits pel doctorand que s·efectuarà davant un tribunal, després d·haver superat les dues parts del programa de doctorat, el període de docència i el període de recerca. Aquest tribunal, a proposta del departament, serà nomenat per la Comissió de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Títols propis

Màster d·Iniciació a la Recerca
Sí, amb la superació del període d·investigació.

Diploma d·Estudis Superiors Especialitzats (DESE)
Sí, amb la superació del període de docència.


Nombre de places disponibles
50


Preinscripció
La data concreta s·anuncia amb antelació al mes de juliol i acostuma ser entre la segona meitat de setembre i la primera d·octubre.